Algemene Voorwaarden

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN ESCAPE ROOM ROERMOND

Artikel

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN ESCAPE ROOM ROERMOND

Artikel 1. Definities
1. The Escape Room Roermond: VOF De Maalbroek gevestigd te Roermond aan de Maalbroekweg 1, 6071NS Roermond-Swalmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:59920408.
Bezoekadres: Maalbroekweg 1 Roermond
Emailadres: info@roermondescaperoom.nl
Website: www.roermondescaperoom.nl
Btw-identificatienummer: NL853695313B01
VOF De Maalbroek is een bedrijf dat o.a.Room Escape activiteiten organiseert en verzorgt. De deelnemers worden daarbij “opgesloten” in een kamer van waaruit ze binnen een bepaald tijdsframe moeten zien te ontsnappen. De kamers zijn voorzien van verborgen codes, objecten en andere raadsels waarmee de deelnemers de code kunnen kraken, om zodoende te ontsnappen.
2. Spel: iedere door of vanwege VOF De Maalbroek verzorgd spel of andere dienst, die via de website www.roermondescaperoom.nl en/of www.spiritranch.nl op locatie wordt aangeboden.
3. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die zich aanmeldt en/of deelneemt aan een Spel van The Escape
Room Roermond, dan wel die zich op de Spellocatie bevindt.
4. Opdrachtgever: een rechtspersoon of organisatie die The Escape Room Roermond een opdracht verstrekt voor het verzorgen van producten/diensten in het kader van het Spel;
5. ‘Open inschrijving’ Spel: een spel uit het programma van The Escape Room Roermond, waarvoor de Deelnemer zich individueel en rechtstreeks via (de website van) The Escape Room Roermond kan inschrijven;
6. ‘In company’ Spel: een spel uit het programma van The Escape Room Roermond of een spel op maat gemaakt, welke in opdracht van een ondernemer/ rechtspersoon plaatsvindt ten behoeve van haar organisatie of haar relaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging
1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The Escape Room Roermond en Deelnemer/Opdrachtgever die betrekking heeft op een Spel van The Escape Room Roermond, alsmede op een ieder die (door reservering, aanschaf en/of gebruik van een toegangsbewijs) deelneemt aan een Spel of anderszins de Spellocatie betreedt. Eventuele later gemaakte aanvullende, dan wel van deze Algemene Spelvoorwaarden afwijkende afspraken, zijn alleen geldig indien deze door The Escape Room Roermond schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een Deelnemer, zoals inschrijving van werknemers in geval van een bedrijfsuitje, dan verplicht Opdrachtgever zich deze Algemene Spelvoorwaarden en de toepasselijkheid daarvan aan die Deelnemers bekend te maken en overeen te komen.
3. The Escape Room Roermond behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene spelvoorwaarden. Deelnemers/Opdrachtgever worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien Deelnemer/Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze The Escape Room Roermond hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de Algemene Spelvoorwaarden. The Escape Room Roermond zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te
komen.
4. The Escape Room Roermond heeft het recht derden in te schakelen voor bij de uitvoering van haar diensten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen, offertes of overeenkomsten met The Escape Room Roermond, voor de uitvoering waarvan door The Escape Room Roermond derden worden betrokken.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Deelnemer en/of Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

‘Open inschrijving’ Spel

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving
1. Aanmelding geschiedt door het (online) reserveringsformulier volledig in te vullen en te versturen. De reservering wordt definitief als The Escape Room Roermond de aanmelding schriftelijk (per email) heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van reservering. De reserveringen zijn persoonlijk. Het is Deelnemer niet toegestaan de gereserveerde plaatsen (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de toegangsbewijzen, zonder expliciete, schriftelijke, toestemming van The Escape Room Roermond.
2. The Escape Room Roermond behoudt zich het recht voor de aanmelding/reservering van Deelnemer naar eigen inzicht, zonder opgave van reden(en) en zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te weigeren en/of te annuleren.

Artikel 4. Betaling/Facturatie
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door The Escape Room Roermond gehanteerde prijzen en tarieven inclusief btw en administratiekosten. De door Deelnemer aan The Escape Room Roermond te betalen kosten zijn direct voorafgaand aan het moment van levering van de diensten verschuldigd of, naar keuze van The Escape Room Roermond, binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim.
3. Indien Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Deelnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Deelnemer worden verhaald.

Artikel 5. Annulering van de reservering of wijziging van de reservering bij ziekte
1. Annulering van de inschrijving door Deelnemer is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
– bij annulering tenminste 7 dagen tot 72 uur voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 0% van het bedrag in rekening gebracht;
– bij annulering 72 uur tot 24 uur voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 50% van het
overeengekomen bedrag in rekening gebracht;
– bij annulering 24 uur of korter voor aanvang van de gereserveerde Spel datum (of no show) is Deelnemer
het gehele overeengekomen bedrag voor het spel/de dienst verschuldigd.
2. Mocht Deelnemer wegens ziekte of een dringende reden niet kunnen deelnemen aan het spel/de dienst dient hij of zij
dit zo spoedig mogelijk aan The Escape Room Roermond mee te delen. The Escape Room Roermond zal in dat
geval proberen om de Deelnemer zo mogelijk in een Spel met een latere datum te plaatsen, maar zij is daar
niet toe verplicht.

Artikel 6. Klachten
In geval van een klacht over de door The Escape Room Roermond verzorgd Spel kan Deelnemer zich te wenden tot de directie van The Escape Room Roermond. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch en dient binnen 7 dagen na constatering van de gebreken te geschieden. Binnen 1 week bevestigt The Escape Room Roermond door middel van een ontvangstbevestiging de ingediende klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. The Escape Room Roermond zal de klacht en de bijbehorende stukken voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld. Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien The Escape Room Roermond de klacht onverhoopt niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld. Het indienden van een klacht, schort de betalingsverplichting voor de Deelnemer niet op.

‘In company’ Spel

Artikel 7. Offerte
‘In company’ Spelen worden overeengekomen doordat een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging van The Escape Room Roermond voor het betreffende spel door The Escape Room Roermond wordt ontvangen. Deze opdrachtbevestiging moet uiterlijk 4 weken vóór aanvang van het ‘In company’ Spel zijn ontvangen door The Escape Room Roermond, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 8. Facturatie
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door The Escape Room Roermond gehanteerde prijzen en tarieven inclusief B.T.W. en inclusief administratiekosten. De door de Opdrachtgever aan The Escape Room Roermond verschuldigde kosten zijn bij aanvang van het Spel of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te voldoen op de bankrekening van VOF De Maalbroek.
2. In geval van een ‘In company’ Spel dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de gereserveerde spel/dienst datum het factuuradres en het aantal
Deelnemers aan The Escape Room Roermond door te geven. Indien het aantal Deelnemers feitelijk hoger blijkt te zijn dan het vooraf doorgegeven aantal, zal The Escape Room Roermond na afloop van het spel/de dienst voor de extra Deelnemers een factuur nazenden.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd welke zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Annulering
Annulering door Opdrachtgever is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
– bij annulering tenminste vier weken tot drie weken voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 0%
van de overeengekomen kosten in rekening gebracht;
– bij annulering twee weken tot één week voor aanvang van de gereserveerde Spel datum wordt 50% van de
overeengekomen kosten in rekening gebracht;
– bij annulering één week of korter voor aanvang van de gereserveerde Spel datum is Opdrachtgever de volledig
overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 10. Overmacht
1. The Escape Room Roermond is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Deelnemer/
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Spelvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Escape
Room Roermond geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Escape Room Roermond niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van The Escape Room Roermond of van derden daaronder
begrepen. The Escape Room Roermond heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Escape Room Roermond haar
verbintenis had moeten nakomen.
3. The Escape Room Roermond kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Overige algemene bepalingen

Artikel 11. Informatie en legitimatie
1. Deelnemer/ Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die aan The Escape Room Roermond wordt verstrekt juist en volledig is.
2. Deelnemers van een ‘Open inschrijving’ Spel dienen tijdens het spel/de dienst de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 1 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van The Escape Room Roermond, te laten zien.

Artikel 12. Inhoud en uitvoering Spel
1. The Escape Room Roermond zal zich inspannen om het Spel naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting. The Escape Room Roermond gaat geen resultaatsverbintenis aan, behoudens schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. The Escape Room Roermond behoudt zich het recht voor om de Spel data en/of -tijden dan wel de locatie te wijzigen.
Voor zover mogelijk zullen wijzigingen door The Escape Room Roermond binnen een redelijke termijn voorafgaand
aan de gereserveerde datum aan Deelnemer/Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Deelnemer/Opdrachtgever
gaat ermee akkoord dat The Escape Room Roermond te allen tijde de inhoud van het Spel kan wijzigen.
3. De Deelnemer zal zich houden aan deze Algemene Spelvoorwaarden, aanwijzingen en (eventuele) afspraken die
voorafgaand en tijdens het Spel worden gemaakt. De door The Escape Room Roermond georganiseerde spelen zijn
interactief en vereisen onder meer inzet, creativiteit, teamwork, snelheid en goede communicatie van de Deelnemers.
Behalve dat het Spel in de Escape Rooms gemonitord wordt, is er verder geen bemoeienis van buitenaf, het is aan de
deelnemers in de kamer zelf om binnen de tijd de code te kraken. Als de Deelnemers er onverhoopt niet in slagen om
de code binnen de gestelde tijd te raden, zal de deur van buitenaf worden geopend. De kamers worden gemonitord
en kunnen dus te allen tijde worden gestopt als dit gewenst is.
4. Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties
hiervan, zowel gedurende het spel/de dienst als daarna. Deelnemer is verantwoordelijk voor de inventaris van de
Spelruimten, tijdens het gebruik hiervan. Voor beschadiging en vermissing van inventaris is Deelnemer aansprakelijk,
indien hij nalatig is geweest in de zorgvuldigheid die van hem in de gegeven situatie mocht worden verwacht.
5. Het is niet toegestaan om alcohol of drugs mee te nemen op de Spellocatie, dan wel onder invloed daarvan aan een
Spel deel te nemen of zich anderszins onder invloed op de locatie te bevinden.
6. Deelnemers dienen tenminste 16 jaar oud te zijn, of indien niet jonger dan 13 uitsluitend in gezelschap van
ouder/voogd.
7. Discriminatie, agressie en ander onfatsoenlijk gedrag etc. wordt niet getolereerd.
8. Er mag op de Spellocatie niet worden gefotografeerd, gefilmd (of anderszins vastgelegd/opgenomen worden). Telefoons, Ipads, tablets, computers, camera’s en/of andere opname/
uitzend/communicatie apparatuur zijn niet toegestaan en kunnen (uitsluitend op eigen risico) vooraf bij The Escape Room Roermond in bewaring te worden gegeven. The Escape Room Roermond is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging in zo’n geval.
9. Deelname aan een Spel geschiedt op eigen risico van Deelnemer. Deelnemer(s) dienen in goede gezondheid te verkeren. Het Spel is niet geschikt voor personen met hartaandoeningen, hoge bloeddruk, claustrofobie, paniekaanvallen of soortgelijke aandoeningen.
10. The Escape Room Roermond heeft het recht om een Deelnemer die zich, naar het oordeel van The Escape Room Roermond, voorafgaand of tijdens het Spel (ernstig) misdraagt, de instructies van The Escape Room Roermond niet opvolgt of die een andere verplichting op grond van deze Algemene Spelvoorwaarden niet nakomt de (verdere) toegang tot het Spel en de Spellocatie te ontzeggen, zulks zonder recht op restitutie. The Escape Room Roermond is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tussen Deelnemer en The Escape Room Roermond zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding en blijft gehouden de eventueel nog door hem aan The Escape Room Roermond verschuldigde kosten te voldoen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en Privacy
1. The Escape Room Roermond, haar personeel en/of door The Escape Room Roermond ingeschakelde derden zullen
de door Deelnemer/Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie als zodanig behandelen. The Escape
Room Roermond verwerkt de door Deelnemer of Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de privacy policy van The Escape Room Roermond.
Deelnemer/Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn
geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door The Escape Room Roermond.
2. Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem/haar gedurende het Spel ter kennis komt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze op het Spel betrekking heeft. Deelnemer/ Opdrachtgever is zich ervan bewust dat deze informatie vertrouwelijk is en zeer waardevol is voor The Escape Room Roermond. Het is Deelnemer/opdrachtgever verboden (gedurende het Spel en na afloop daarvan) deze informatie zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van The Escape Room Roermond met derden te delen. Deelnemer/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (direct, indirect, gevolgschade etc.) in geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit lid. De bepalingen in dit lid zullen ook na eventuele afloop van de toepasselijkheid van deze algemene spelvoorwaarden van toepassing/bindend blijven/zijn.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Het auteursrecht (en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten) op het Spel en op tijdens het Spel overige verstrekte informatie alsmede informatie op de website of in brochures, berust bij The Escape Room Roermond. Deze informatie mag niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Escape Room Roermond worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, aan derden worden getoond of met een concurrent van The Escape Room Roermond worden gedeeld.
2. Informatie, materialen, technieken, instrumenten e.d. van The Escape Room Roermond, die ter beschikking zijn gesteld in het kader van het Spel, zijn en blijven eigendom van The Escape Room Roermond. Het is Deelnemer/Opdrachtgever te allen tijde verboden informatie/materialen te kopiëren.

Artikel 15. Non-Concurrentie
Het is Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door The Escape Room Roermond verzorgde
Spel en het daarbij te gebruiken materiaal zelf of middels derden een soortgelijk Spel te ontwikkelen of te organiseren zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Escape Room Roermond.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien The Escape Room Roermond aansprakelijk is voor door Deelnemer/Opdrachtgever voorafgaand, tijdens of na
afloop het spel/de dienst geleden schade, beperkt die aansprakelijkheid zich tot directe schade.
2. In geen geval is The Escape Room Roermond aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van door of namens Deelnemer/Opdrachtgever aangeleverde informatie of (ondeugdelijk) materiaal, schade die veroorzaakt wordt door opzet of roekeloosheid van Deelnemer/Opdrachtgever en/of schade als gevolg van tekortkomingen van derden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden voorafgaand, tijdens of na afloop van het deelnemen aan het spel/de dienst van The Escape Room Roermond, is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van The Escape Room Roermond in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op
grond van voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door The Escape Room Roermond voor het desbetreffende spel/de dienst in rekening is, dan wel zou worden gebracht.
4. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in de voorgaande leden (en overigens in de Algemene Spel-voorwaarden) zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van The Escape Room Roermond.
5. Deelnemer/Opdrachtgever vrijwaart The Escape Room Roermond voor alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade verband houdende met het deelnemen aan het Spel.

Artikel 17. Vrijwaring
Deelnemer/Opdrachtgever vrijwaart The Escape Room Roermond (en conform art. 2 lid 4 incl. door haar ingeschakelde derden) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Escape Room Roermond toerekenbaar is. Indien The Escape Room Roermond uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden The Escape Room Roermond zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Escape Room Roermond, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Escape Room Roermond en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 18. Overige bepalingen
1. De opschriften in deze Algemene Spelvoorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen
geen onderdeel van deze Algemene Spelvoorwaarden.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Spelvoorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. The Escape Room Roermond en Deelnemer en/of Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene
Spelvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien The Escape Room Roermond niet steeds strikte naleving van deze Algemene Spelvoorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Escape Room Roermond van
Deelnemer of Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden te verlangen.
5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Escape Room Roermond partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
7. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer
partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de rechter in het arrondissement waar The
Escape Room Roermond is gevestigd kennis van geschillen tussen The Escape Room Roermond en Deelnemer of
Opdrachtgever.
8. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn beschikbaar gesteld en te downloaden op www.roermondescaperoom.nl. Op
verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal The Escape Room Roermond een kopie van de Algemene
Spelvoorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

20 september 2016